תקנון ותנאי שימוש

 1. תקנון
  • הסכם זה ייכנס לתוקף ביום בו יעשה המשתמש שימוש כלשהו באתר, ויימשך עד לסיום השימוש בשירות על ידי המשתמש.
  • כל האמור בתקנון הינו בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
  • חברת “לאבישלי בע”מ” (להלן: “החברה“) – בעלת ומפעילת אתר https://lavishlyny.com (להלן: “האתר“)
  • השימוש באתר ובכלל זה בתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.
  • כל משתמש מצהיר בזאת כי הוא קרא את התקנון במלואו ומבין את כל הנאמר בו.
  • הגלישה והשימוש באתר מהווים הסכמה לתנאי השימוש.
  • השימוש באתר הינו למטרות חוקיות בלבד ומותר אך ורק למשתמשים אשר כשירים משפטית או לתאגידים.
  • כל משתמש ו/או שוכר מצהיר בזאת כי הוא מודע ומסכים לכל הוראות התקנון ותנאי השימוש של התקנון (להלן: “התקנון“) וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמם בדבר הקבוע בתקנון.
  • האתר פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, וניתן לעשות בו שימוש לרבות רכישת מוצרים בכל עת. עם זאת ייתכן והאתר יהיה מושבת עקב תקלות שאינן בשליטת החברה אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד החברה בשל כך.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן, ושומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח התנאי שימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר במועד שימושך באתר. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר הנך מתבקש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.
  • מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את החברה. פרסום המופיע על ידי כל צד שלישי באתר, ככל ויופיע, אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של החברה לגבי נכונות או כדאיות השירות ו/או המוצרים המפורסמים על ידי צד שלישי כאמור.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי וללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש באתר.
  • באם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
  • החברה רשאית בכל עת לסיים הסכם זה במקרים הבאים;
   • המשתמש הפר הוראה מהוראות הסכם זה (או פעל באופן אשר מוכיח בבירור כי הוא מתכוון לעשות זאת או כי אינו מסוגל לקיים את הוראות ההסכם).
   • החברה תידרש לעשות כן על פי דין (למשל, כאשר מתן השירות הינו או יהא בלתי חוקי).
   • מתן השירות אינו כדאי עוד מבחינה כלכלית. במקרים כאמור החברה תמסור למשתמש, ככל הניתן, הודעה סבירה מראש אודות סיום ההסכם.
  • החברה תוכל לשנות תנאים אלה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות להתעדכן בשינויים כאמור מוטלת על המשתמש באמצעות כניסה לתנאי שימוש אלה מפעם לפעם. שימוש בשירות בכל עת כמוהו כהסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שהיו באותה עת.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות או חלק ממנו באתר, ללא מתן הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות, החברה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק או אובדן.
  • ההוראות בדבר קניין רוחני ואי נטילת אחריות, תוקפן יימשך לאחר סיום ההסכם.
  • לעיתים ייתכן מידע באתרים שלנו המכיל שגיאות דפוס, אי דיוקים או השמטות שעשויים להיות קשורים לתיאורי מוצר, תמחור, מבצעים, הצעות וזמינות. אנו שומרים את הזכות לתקן טעויות, אי דיוקים או השמטות ולשנות או לעדכן מידע או לבטל הזמנות אם כל מידע על האתרים אינו מדויק בכל עת וללא הודעה מוקדמת (גם לאחר הגשת/ביצוע ההזמנה).
  • תנאי שימוש אלה לרבות מדיניות הפרטיות מהווים את כלל המוסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. אף שינוי, תיקון או ויתור על הוראה בהסכם זה, לא יהא תקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם או אושר אלקטרונית על ידי הצד שכלפיו ייטען שינוי, תיקון או ויתור כאמור.
  • חשבון המשתמש באתר הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

 

 1. אבטחת מידע ופרטיות
  • החברה מתחייבת כי הינה פועלת על פי הוראות הדין ובפרט על פי חוק הגנת הפרטיות וכי כל מידע שנמסר ע”י משתמשים האתר לא יועברו לכל צד ג’.
  • העברת נתוני כרטיסי האשראי באתר מתבצעת בצורה מאובטחת.
  • החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל-מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות.
  • על אף הקצאת כל המשאבים ונקיטת כל האמצעים למנוע חדירה כלשהי לאתרנו ולמניעה של פגיעה אפשרית בפרטיותכם, אין באפשרותנו להבטיח זאת באופן מוחלט. לפיכך, בהסכמתך לתקנון זה הנך מצהיר ומאשר, כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגדנו ו/או נגד מי מטעמנו עקב פגיעה ו/או תקלה כאמור.
  • החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מידע בנוגע למדיניות הפרטיות ניתן למצוא בתקנון זה.
  • עם רישום המשתמש באתר, יתבקש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמה וכן לספק פרטי התקשרות שונים. פרטים אלה נדרשים על מנת לאפשר למשתמש גישה לחשבונו באתר. על אחריותו הבלעדית של המשתמש לשמור פרטים אלה בסודיות, ולדאוג לעדכן אותם מפעם לפעם, כך שרק המשתמש יוכל להשתמש בהם. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל פעילות בחשבון המשתמש ו/או באזור האישי של המשתמש על ידי מי שהשתמש בפרטי הכניסה של המשתמש.
  • האתר של החברה מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל המשתמש באתר ובשירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר. החברה תפעל נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.
  • ייתכן ובאתר יופיעו קישורים לאתרים חיצוניים של צדדים שלישיים שאינם באחריות החברה. החברה אינה מתחייבת כי קישורים המצויים באתר ו/או במסגרת דיוורים ו/או מסרונים אשר יישלחו למשתמש יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אין משמעותו כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר.

 

 1. ניהול משתמשים ומבקרים באתר
  • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש על ידי חסימת כתובת ה – IP של המחשב שלו ללא צורך בהתראה ו/או הסבר ו/או מענה כלשהו.
  • צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע השמור על ידי החברה לא תהיה למשתמש כל זכות תביעה נגד החברה ו/או האתר אלא אם כן קבע בית משפט בפסק דין חלוט כי החברה ו/או האתר גרמו לאובדן המידע במזיד.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות לשמור ולאגור את פרטי הלקוח ולעשות בהם שימוש לצורך דיוור באמצעות הודעות טקסט ו/או דוא”ל ו/או בכל דרך אחרת ובתנאי שהלקוח לא סימן במפורש כי הוא מבקש לא לקבל מידע פרסומי מהחברה.
  • מובהר כי הלקוח רשאי לשנות את הגדרת הדיוור בכל עת בדף המשתמש באתר החברה.
  • החברה מציעה לכל משתמש באתר להצטרף למועדון לקוחותיה באמצעות טופס הזמין באתר על מנת להציע להם וליידע אותם בדבר מבצעי מכירות באתר, פרסומים, חידושים, הטבות אישיות ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן את חברי המועדון בדבר פעילות החברה ושירותיה השונים, לרבות באמצעות הודעות דוא”ל ומסרונים.
  • החברה רשאית לערוך מבצעים ולהעניק הטבות והנחות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי כמו גם להפסיקם בכל עת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
  • החברה תהיה רשאית להעניק למשתמש קוד קופון, קופונים, מבצעים, הנחות או הטבות אחרות (להלן: “ההטבות“) אשר יעניקו הטבות ו/או הנחות בעת רכישת מוצרים באתר בלבד. יובהר כי אין כפל מבצעים.
  • יובהר כי ההטבות הינן אישיות לשימושו של המשתמש בלבד ואינן ניתנות למסירה ו/או העברה לכל צד שלישי.

 

 1. גילוי נאות
  • אתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה באתר.

 

 1. רכישת המוצרים
  • פעולת רכישה של מוצרים באתר החברה נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, או תשלום מזומן במקום באיסוף עצמי.
  • כחלק מתהליך הקנייה, עליך למסור את פרטיך האישיים, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים, כתובת למשלוח ההזמנה, ופרטי כרטיס אשראי. יודגש, כי בפרטי כרטיס האשראי והמידע האישי לא יעשה כל שימוש מעבר לביצוע הרכישה באתר זה.
  • אישור הזמנה אינו מחייב את החברה אשר שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה ו/או אישור הזמנה ו/או זכות רכישה על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן התראה מוקדמת, ללא צורך בנימוק החלטתה וללא צורך בהסכמת המזמין.
  • תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי החברה ו/או במלאי הספק. לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בכפוף לכך שהחברה תודיע לרוכש על העדר, המוצר מן המלאי ותשיב לו כל סכום ששילם, אם שילם, לחברה ו/או תבטל את החיוב, אם בוצע בגין פעולת הרכישה.
  • ייתכן וחלק מהמוצרים ו/או כולם יסופקו על ידי גורם שלישי, וככל ויווצרו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם שלישי, תהיה החברה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם עיכובים באספקה.
  • באתר מוצעים למכירה מוצרים שונים כפי שהינם מפורטים ומופיעים באתר. עם זאת החברה רשאית בכל עת להפסיק את מכירתם של מוצרים מסוימים וכן להוסיף מוצרים חדשים ו/או לשנות את מגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל שינוי כאמור לעיל.
  • לצד כל מוצר מופיע מחירו, כאשר המחיר כולל מס ערך מוסף (מע”מ) אלא אם צוין אחרת. עם זאת החברה רשאית לשנות את מחירו של כל מוצר בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך. יובהר כי המועד הקובע לעניין מחיר המוצר הוא מועד אישור ההזמנה על ידי המזמין ולא מועד הוספתו לסל הקניות.
  • החברה משתדלת לוודא כי כל הפרטים, התיאורים ותמונות המוצרים המופיעים באתר הינם נכונים. עם זאת, ייתכנו שגיאות בתום לב בכל הנוגע לתיאור או לתמונות המוצרים באתר, ומראה המוצר המופיע על הצג של מכשירכם עלול להיות שונה מהמראה בפועל עקב הבדלים הנובעים, בין השאר, מהגדרות התצוגה ואיכות המסך במכשירכם. בכל מקרה יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן לצרכי המחשה בלבד אלא אם צוין אחרת בדף המוצר ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה.
  • מכיוון שמלאי המוצרים משתנה מעת לעת, ייתכן ומוצר אשר יוזמן לא יהיה זמין במלאי של החברה בעת ההזמנה. על כן החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק למזמין את המוצר כתוצאה מכך לאחר שתיצור עמו קשר תוך זמן סביר ותודיע לו על אי זמינות המוצר במלאי של החברה, מבלי שתהיה לו כל טענה נגדה בשל כך, ותהא רשאית להציע לו מוצר חלופי הנמצא במלאי. היה והמזמין כבר חויב בשל הזמנת המוצר אשר אינו נמצא במלאי, תחזיר לו החברה את כספו בגין הזמנת המוצר.
  • מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה ובכפוף להוראות הדין, החברה שומרת לעצמה במקרים מסוימים את הזכות לבטל הזמנה שבוצעה ואושרה לרבות, אך לא רק, במידה ותימצא טעות בפרטי המוצר אשר נוגעים למאפייניו ומחירו כפי שהופיעו באתר וכן במידה ויתגלה כי הזמנת המוצר נעשתה תוך הפרת תנאי שימוש אלה ו/או תוך פגיעה בצדדים שלישיים. במקרה כאמור החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק למזמין את המוצר כתוצאה מכך לאחר שתיצור עמו קשר תוך זמן סביר ותודיע לו על ביטול כאמור מבלי שתהיה לו כל טענה נגדה בשל כך. היה והמזמין כבר חויב בשל הזמנת המוצר, תחזיר לו החברה את כספו בגין הזמנת המוצר.
  • במסגרת רכישת המוצרים באתר לא תתאפשר רכישה סיטונאית של מוצרים אלא לאחר יצירת קשר עם החברה ואישורה בכתב לביצוע רכישה סיטונאית, והחברה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי איזו הזמנה תיחשב כרכישה סיטונאית ולסרב לאשר הזמנה כאמור מבלי שלמזמין יהיו טענות נגדה בשל כך. במקרה כאמור החברה תיצור קשר עם המזמין ותודיע על סירובה לאשר הזמנה כאמור.
  • באתר מוצעים למכירה מוצרים שהינם מיוצרים בהתאמה אישית בהתאם לבקשת המזמין. עם זאת החברה שומרת על זכותה לסרב להזמנה בהתאמה אישית במקרים מסוימים לרבות, אך לא רק, בקשה לייצור מוצר הכולל חריטה של צורה ו/או כיתוב אשר לדעת החברה הינם פוגעניים ולא הולמים, ולמשתמש לא יהיו טענות בשל סירוב לייצור בהתאמה אישית במקרים כאמור.
  • יובהר כי לאור העובדה כי לא ניתן להחזיר ו/או לבטל הזמנה של מוצר שיוצר בהתאמה אישית, המשתמש מתבקש לוודא כי הזמנה כאמור אכן תואמת את צרכיו לרבות, אך לא רק, בכל הקשור למידות של המוצר וכן לחריטה המבוקשת על המוצר.
  • פרסום ו/או הצגת המוצרים המוצעים למכירה באתר אינם מהווים המלצה ו/או עידוד לרכישתם והחברה אינה אחראית לכל שימוש של המזמינים במוצרים שיירכשו.
  • מחירי המוצרים באתר אינם בהכרח זהים למחירי המוצרים בכל מקום אחר לרבות, אך לא רק, בדף הפייסבוק ובדף האינסטגרם של החברה וכן בחנויות הפיזיות בבעלות החברה. בכל מקרה המחירים המופיעים באתר הם המחירים הקובעים לגבי כל רכישה של מוצרים המבוצעת דרך האתר.
  • הלקוח יהיה זכאי לקבל תעודה גמולוגית בתוספת תשלום של 100₪ אשר ישולמו מראש.

 

 1. השכרת המוצרים ואחריות שימוש בהם
  • השכרת תכשיטים באתר החברה נעשה באמצעות רכישת מנוי בהתאם לחבילות המפורטות באתר בלבד.
  • אדם שרכש מנוי לאתר זכאי לקבל, בתקופת המנוי בלבד, תכשיטים ממלאי החברה בהתאם לסוג התכשיטים הכלולים במנוי שרכש.
  • ללקוח תינתן הזכות לעבור בין מסלולי המנויים ובתנאי ששילם את הפרש המחיר.
  • השכרה של מוצרים באתר החברה נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד. במקרה שהלקוח יבחר באיסוף עצמי תינתן לו האפשרות לשלם גם במזומן בכפוף להוראות חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע”ח-2018.
  • כחלק מתהליך הההשכרה, על הלקוח למסור את פרטיו האישיים כולל מספר תעודת זהות, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים, כתובת למשלוח ההזמנה, ופרטי כרטיס אשראי לחיוב. יודגש, כי בפרטי כרטיס האשראי והמידע האישי לא יעשה כל שימוש מעבר לביצוע הרכישה באתר זה.
  • אישור הזמנה של תכשיט אינו מחייב את החברה אשר שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה ו/או אישור הזמנה ו/או זכות רכישה על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן התראה מוקדמת, ללא צורך בנימוק החלטתה וללא צורך בהסכמת המזמין ובלבד שנמסר ללקוח על הביטול לפחות 24 שעות לפני מועד האספקה.

במקרה כזה הלקוח יהיה רשאי לבחור תכשיט אחר בהתאם לחבילת המנוי שרכש.

 • תנאי מוקדם לאישור פעולת השכרת תכשיט הוא כי התכשיט מצוי במלאי החברה. ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בכפוף לכך שהחברה תודיע לו על העדר, המוצר מן המלאי ותשיב לו כל סכום ששילם, אם שילם, לחברה ו/או תבטל את החיוב, אם בוצע בגין פעולת ההשכרה.
 • תמונות התכשיטים המוצגות באתר החברה הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.
 • ייתכן וחלק מהתכשיטים ו/או כולם יסופקו על ידי גורם שלישי, וככל וייווצרו עיכובים באספקת התכשיט התלויים באותו גורם שלישי, תהיה החברה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם עיכובים באספקה.
 • התכשיט ימסר ללקוח באמצעות שליח. בעת קבלת התכשיט, הלקוח יאשר בכתב את קבלת ההזמנה באמצעות חתימה על תעודת משלוח. בחתימתו מאשר הלקוח שקיבל את התכשיט, במצב טוב, נקי, תקין וראוי לשימוש. לכל מוצר מצורף הסבר על אופן השימוש.
 • חריגה מהוראות השימוש תהיה באחריות הלקוח לרבות כל נזק אשר יגרם כתוצאה מכך. על הלקוח ליידע את החברה על כל נזק ו/או תקלה ו/או בעיה בתכשיט באופן מידי עם היוודע על כך.
 • במידה ויגרם נזק כלשהו אשר נגרם הוא כתוצאה משימוש הלקוח, יפצה הלקוח את החברה על כל מקרה של הפסד ו/או נזק ו/או תביעה כנגד החברה ו/או הוצאות משפט ו/או ישפה מיד את החברה בגין כל סכום ששילמה עקב הנזק ו/או בגין כל הוצאה כספית אחרת.
 • החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיט.
 • בכל מקרה של תקלה, קלקול ו/או אי התאמה בתכשיט (להלן: “התקלה“) שנמסר לו, על הלקוח לדווח באופן מיידי ובכתב על כך לחברה באמצעות אתר החברה ובצירוף תמונת התכשיט עם התקלה הנטענת . בנוסף, יחזיר השוכר את התכשיט מיד לחברה, ולא יעבירו לתיקון אצל כל צד ג’ אלא אם קיבל אישור החברה לכך מראש ובכתב. פרט לבלאי הרגיל, יישא השוכר בכל הוצאות אחזקת התכשיט ותיקונו.
 • הלקוח יהא חייב להשיב את התכשיט לחברה עם סיום תקופת ההשכרה כשהוא תקין. ככל שהלקוח לא ישיב את התכשיט במועד תהיה החברה רשאית לחייב את כרטיס האשראי שלו במחירו המלא של התכשיט בתשלום אחד בהתאם למחירו של התכשיט המפורסם באתר החברה והכל בכפוף למתן התראה בכתב להשבת התכשיט תוך 7 ימים קלנדריים.

 

 1. ביצוע הזמנות, תשלום, אספקת המוצרים ומשלוחים
  • יובהר כי החברה רשאית לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום ו/או את דרכי ביצוע ההזמנה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
  • אספקת המוצרים אשר נרכשו/הושכרו באתר ואשר התמורה המלאה בגינם שולמה יכול ותיעשה באמצעות שליח לכתובת אותה הקליד המזמין בעת ביצוע הרכישה בכפוף לאזורי המשלוח כפי שאלה יופיעו באתר מעת לעת או באמצעות איסוף עצמי בחנויות החברה.
  • החברה רשאית לשנות את דרכי האספקה ו/או את אזורי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
  • עם הזמנת המוצרים יחויב המשתמש בדמי משלוח בעלות אשר מופיעה באתר שהינם בנוסף לעלות ההזמנה הכוללת של המוצרים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
  • יובהר כי במידה ויחולו מיסים על המשלוח לרבות, אך לא רק, מיסי ייבוא או תשלומי מכס, המזמין יישא בעלויות מבלי שיהיו לו טענות נגד החברה בשל כך.
  • מבלי לגרוע מהאמור להלן, יובהר כי שירות המשלוחים ניתן על ידי צד שלישי אשר אינו בשליטת החברה ולא באחריותה. על כן החברה לא תהא אחראית בגין כל נזק אשר ייגרם על ידי כל גורם אשר יספק את שירות השליחים כמפורט לעיל, לרבות נזק הנובע מרשלנות.

מכיוון שמדובר בשירות שאיננו בשליטת החברה ולא באחריותה, ייתכנו עיכובים במועד האספקה עקב סיבות שאינן תלויות בחברה ואינן בשליטתה לרבות, אך לא רק, כוח עליון, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע (רעידת אדמה, שיטפון וכו’), מפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו’) ועיכובים הנובעים משביתות, ולמזמין לא יהיו טענות נגד החברה בשל עיכוב כאמור. יובהר כי לא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.

 • יובהר כי במידה ובעת אספקת המוצרים המזמין לא יאותר על ידי השליח חרף תיאום מראש, המוצר לא יסופק למזמין, והמזמין יצטרך לתאם עם שירות הלקוחות מועד חלופי לאספקת המוצרים. היה והמזמין יתאם משלוח נוסף, יחויב המזמין בדמי משלוח בשנית בנוסף לדמי המשלוח אשר שולמו על ידו על אף שהמוצרים לא סופקו לו.
 • על אף האמור בסעיף ‎7 לעיל ובהתאם למדיניות ושיקול דעתו של השליח, ייתכן והמזמין יהיה רשאי לאשר לשליח להשאיר את המוצרים במקום שבו המזמין אינו נמצא (לרבות, אך לא רק, בפתח דלת ביתו של המזמין, בבית עסק ו/או אצל מי מטעמו). עם זאת יובהר כי ככל והמזמין יאשר זאת, המזמין מסכים כי במקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או פגם ו/או אי התאמה בהזמנה, הרי שהחברה לא תהא אחראית בשל כך ולמזמין לא יהיו טענות נגד החברה בשל האמור ובמקרה של שכירות תכשיט הלקוח יהיה אחראי כלפי החברה והוא מאשר לה לפעול באמור בסעיף ‎11.4 להלן.
 • החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או מקורם במזמין, לרבות אך לא רק, קשיים ביצירת קשר עם המזמין. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבויות החברה לאספקת המוצר, ולא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.
 • אופן אריזת המוצרים ייעשה לפי שיקול דעתה של החברה, ולמזמין לא תהיה כל טענה נגד החברה בשל כך.
 • אספקת ההזמנה שבוצעה באתר הנה בכפוף לאישור ההזמנה בכתב ע”י החברה ובכפוף לקיומו של מנוי בתוקף.
 • החברה תהיה רשאית לגבות תשלום, נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, יובהר, כי דמי המשלוח עשויים להיות שונים ממוצר למוצר ומיישוב ליישוב, וייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בהתאם למשקלם ומיקום המזמין.
 • החברה עושה שימוש בשירותיו של צד שלישי לצורך שליחת התכשיט ללקוח (להלן: “חברת השליחויות“).
 • מובהר כי עלות המשלוח נקבעת על ידי חברת השליחויות בלבד בהתאם לשיקוליה.
 • דמי השליחות יגבו על ידי החברה בעת הזמנת התכשיט עבור חברת השליחויות.
 • עלות השליחות אינה כלולה בחיר המנוי והיא תתווסף לעלות המנוי.

 

 1. מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים – השכרה
  • בכל מקרה בו הלקוח, מבקש ביטול מנוי, במסגרת המועדים הקבועים בחוק, ישיב מיד כל תכשיט המצוי בידיו כתנאי מוקדם להסכמת החברה לביטול המנוי כשהוא במצב תקין ובכפוף לבדיקת מצבו על ידי עובד החברה.
  • באם הלקוח מעוניין לבטל מנוי טרם מועד סיומו, יהיה על הלקוח ו/או הרוכש להחזיר כל תכשיט המצוי בידיו. החברה מתחייבת לזכות את הלקוח ו/או את הרוכש בהתאם לחוק, ובלבד וכל תכשיט המצוי בידיו הוחזר כשהוא שלם, תקין, נקי ובאריזה בה נמסר לו ללא כל פגם ו/או ו/או נזק ו/או וקלקול ו/או שימוש.

עם קבלת התכשיטים שהוחזרו אצל החברה ובכפוף לבדיקתה את מצב המוצרים בעת החזרתם ואישורה בנוגע לתקינותם.

החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה או 100 ₪, לפי הגבוה מבין השניים, כאשר שיעור דמי הביטול כוללים הוצאות משלוח ככל ויהיו. הוראות סעיף זה בעניין דמי ביטול לא יחולו על ביטול שנעשה מחמת פגם במוצר שהוזמן בהתאם להוראות חוק האחריות למוצרים פגומים, תש”ם-1980.

 • ככלל אין החזר כספי ולא תתאפשר ביטול עסקה/מנוי.
 • אין באמור כדי להפחית ו/או לגרוע מההוראות הקבועות בחוק הגנת הצרכן ו/או הוראות דין אחרות.

 

 1. מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים – מכירה
  • מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקאות של החברה הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ”א-1981, והמזמין רשאי לבטל את הזמנתו ו/או להחזיר את המוצרים שהגיעו אליו בכפוף להוראות שלהלן.
  • יובהר כבר עתה כי לא ניתן להחזיר מוצר אשר נעשה בו שימוש ולא ניתן להחזיר מוצר אשר יוצר במיוחד ובהתאמה אישית עבור המזמין זולת מקרים בהם מדובר במוצר פגום, והכל בכפוף להוראות הדין לרבות חוק האחריות למוצרים פגומים, תש”ם-1980.
  • שינוי או ביטול הזמנה על ידי המזמין יתאפשרו בהתאם לשיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות שלהלן.
  • עם קבלת הודעה על ביטול ההזמנה תחזיר החברה למזמין את כספו בגין ההזמנה, אולם תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים.
  • מזמין אשר מעוניין לשנות את הזמנתו באופן של הוספת מוצרים חדשים ישלם בעדם את המחיר הנקוב במועד שינוי ההזמנה ולא את המחיר שננקב במועד ההזמנה הראשונה.
  • ביטול עסקה והחזרת מוצרים בגינה יכול וייעשו תוך תקופה של עד 48 שעות ממועד קבלת ההזמנה זולת כאשר מדובר במוצרים אשר בכפוף לכל דין אינם ניתנים להחזרה ו/או ביטול. לצורך ביטול העסקה על המזמין ליצור קשר עם החברה ולהודיע על רצונו לבטל את העסקה. לאחר קבלת הודעת הביטול של המזמין וככל וזו תיעשה במועד האמור, תתאם החברה עם המזמין את דרך החזרת המוצר. יובהר כי באחריות המזמין לדאוג להחזרת המוצרים לחברה וכי החזרת המוצרים כאמור תיעשה על חשבון המזמין.
  • עם קבלת המוצרים שהוחזרו אצל החברה ובכפוף לבדיקתה את מצב המוצרים בעת החזרתם ואישורה בנוגע לתקינותם, תחזיר החברה למזמין את כספו בגין ההזמנה. החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה או 100 ₪, לפי הגבוה מבין השניים, כאשר שיעור דמי הביטול כוללים הוצאות משלוח ככל ויהיו.
  • החברה מדגישה כי על המזמין לבדוק כי המוצרים אשר קיבל לידיו תואמים את פרטי ההזמנה כפי שזו נעשתה על ידו. ככל וישנה אי התאמה בין המוצרים שהוזמנו למוצרים שהתקבלו בפועל (למשל הכמות שהתקבלה אינה תואמת את הכמות שהוזמנה), על המזמין להודיע לחברה תוך יום עסקים אחד על אי התאמה כאמור. ככל והמזמין לא הודיע לחברה במועד האמור, יראו את המזמין כמי שאישר כי קיימת התאמה בין ההזמנה למשלוח ולמזמין לא יהיו טענות נגד החברה בשל כך.

 

 1. אחריות
  • הלקוח אחראי על תקינות, ניקיון, מצב כללי ושלמות התכשיט מעת שנמסר לידיו ועד למועד השבתו לידי החברה.
  • החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל תשלום בגין נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוח ו/או לבני משפחתו ו/או לכל צד ג’ אחר כתוצאה משימוש או אחסון לא נכון של התכשיט לרבות (אך לא רק) במקרה של בליעה, חתך, נזק גופני כלשהו, נזק לרכוש וכיו”ב נזקים למיניהם.
  • הלקוח אחראי לשמור את התכשיט במצב טוב ובכל עת שאינו עונד אותו עליו לשמור עליו בקופסא שבה נמסר לו.

 

 1. אובדן/גניבה/השחתה
  • הלקוח אחראי בלעדי ומלא כלפי החברה וכלפי כל צד ג’ במקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או השחתה של המוצר.
  • הלקוח יודיע לחברה מיד על אובדן ו/או גניבה ו/או השחתה של תכשיט.
  • במקרה של אובדן או גניבה יהא הלקוח חייב להגיש תלונה במשרה ולהעביר לחברה אישור בדבר הגשת התלונה.
  • למרות האמור בסעיף ‎5 לעיל הלקוח מאשר לחברה באופן בלתי חוזר לחייב את כרטיס האשראי במלוא מחיר התכשיט, כפי שהוא מופיע באתר החברה, וזאת לאחר שקיבל התראה להשיב את התכשיט ו/או לשלם את מחירו המלא והוא לא עשה כן תוך 7 ימים מיום שנדרש לכך.
  • הלקוח יהיה רשאי לבטח את התכשיטים על חשבונו ובתנאי שהמוטב שפוליסת הביטוח תהיה החברה.

 

 1. תוכן האתר
  • קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווה התחייבות ו/או ערבות ו/או ערבון מטעם החברה כי מדובר באתרים בטוחים ו/או אמינים וגלישה בהם נעשית על דעתו האישית של הלקוח.
  • תמונות המוצרים המוצגות באתר החברה הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.

 

 1. קניין רוחני
  • עיצובי התכשיטים המפורסמים באתר מהווים קניין רוחני של החברה ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור מראש ובכתב מטעם החברה..
  • האתר וכל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה (לרבות גרפיקה, תמונות, סרטונים, טקסטים וכל חומר אחר אשר יוצג באתר) מהווים קניין רוחני של החברה ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור מראש ובכתב מטעם החברה.
  • אין להפיץ, להעתיק, לחקות לשכפל, לפרסם או לעבד מחדש פיסות קוד, סימנים מסחריים, סרטונים, תמונות ו/או כל מדיה אחרת ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב.

 

 1. שונות
  • הדין החל על הפעולות באתר ו/או על רכישת מנוי ו/או על תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד.
  • סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט המוסמך בתל- אביב ולו בלבד.
  • ללקוח אין כל זכות קיזוז כלפי החברה ואינו רשאי להחזיק בידיו תכשיטים ו/או כל מוצר אחר של החברה כתנאי להשבת סכום כלשהו אשר לטענתו מגיע לו מהחברה.
  • על המשתמש לשפות ולהגן על החברה ועל קודמיה, חליפיה, חברות הבת שלה, חברות האם שלה, גופים הקשורים אליה, נושאי המשרה בה, דירקטורים שלה, בעלי מניות שלה, משקיעים שלה, עובדים שלה, סוכנים שלה, נציגים שלה, ומיופי כוחה, מפני וכנגד כל הפסד, נזק, עלות והוצאה (לרבות שכ”ט עו”ד) עקב או בקשר עם:
   • רשלנות רבתי או פעילות בזדון מצד המשתמש.
   • שימוש בשירות על ידי המשתמש.
   • נתוני המשתמש.
   • הפרת תנאי השימוש מצד המשתמש.
   • שימוש על ידי המשתמש בקניין רוחני של צד שלישי, או כל מעשה או מחדל מצד המשתמש אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי או מפר דין רלוונטי.