אחריות 

 1. אחריות
  • הלקוח אחראי על תקינות, ניקיון, מצב כללי ושלמות התכשיט מעת שנמסר לידיו ועד למועד השבתו לידי החברה.
  • החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל תשלום בגין נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוח ו/או לבני משפחתו ו/או לכל צד ג’ אחר כתוצאה משימוש או אחסון לא נכון של התכשיט לרבות (אך לא רק) במקרה של בליעה, חתך, נזק גופני כלשהו, נזק לרכוש וכיו”ב נזקים למיניהם.
  • הלקוח אחראי לשמור את התכשיט במצב טוב ובכל עת שאינו עונד אותו עליו לשמור עליו בקופסא שבה נמסר לו.
 1. אובדן/גניבה/השחתה
  • הלקוח אחראי בלעדי ומלא כלפי החברה וכלפי כל צד ג’ במקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או השחתה של המוצר.
  • הלקוח יודיע לחברה מיד על אובדן ו/או גניבה ו/או השחתה של תכשיט.
  • במקרה של אובדן או גניבה יהא הלקוח חייב להגיש תלונה במשרה ולהעביר לחברה אישור בדבר הגשת התלונה.
  • למרות האמור בסעיף ‎5 לעיל הלקוח מאשר לחברה באופן בלתי חוזר לחייב את כרטיס האשראי במלוא מחיר התכשיט, כפי שהוא מופיע באתר החברה, וזאת לאחר שקיבל התראה להשיב את התכשיט ו/או לשלם את מחירו המלא והוא לא עשה כן תוך 7 ימים מיום שנדרש לכך.
  • הלקוח יהיה רשאי לבטח את התכשיטים על חשבונו ובתנאי שהמוטב שפוליסת הביטוח תהיה החברה.
 2. השכרת המוצרים ואחריות שימוש בהם

  במקרה כזה הלקוח יהיה רשאי לבחור תכשיט אחר בהתאם לחבילת המנוי שרכש.

  • תנאי מוקדם לאישור פעולת השכרת תכשיט הוא כי התכשיט מצוי במלאי החברה. ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בכפוף לכך שהחברה תודיע לו על העדר, המוצר מן המלאי ותשיב לו כל סכום ששילם, אם שילם, לחברה ו/או תבטל את החיוב, אם בוצע בגין פעולת ההשכרה.
  • תמונות התכשיטים המוצגות באתר החברה הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.
  • ייתכן וחלק מהתכשיטים ו/או כולם יסופקו על ידי גורם שלישי, וככל וייווצרו עיכובים באספקת התכשיט התלויים באותו גורם שלישי, תהיה החברה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם עיכובים באספקה.
  • התכשיט ימסר ללקוח באמצעות שליח. בעת קבלת התכשיט, הלקוח יאשר בכתב את קבלת ההזמנה באמצעות חתימה על תעודת משלוח. בחתימתו מאשר הלקוח שקיבל את התכשיט, במצב טוב, נקי, תקין וראוי לשימוש. לכל מוצר מצורף הסבר על אופן השימוש.
  • חריגה מהוראות השימוש תהיה באחריות הלקוח לרבות כל נזק אשר יגרם כתוצאה מכך. על הלקוח ליידע את החברה על כל נזק ו/או תקלה ו/או בעיה בתכשיט באופן מידי עם היוודע על כך.
  • במידה ויגרם נזק כלשהו אשר נגרם הוא כתוצאה משימוש הלקוח, יפצה הלקוח את החברה על כל מקרה של הפסד ו/או נזק ו/או תביעה כנגד החברה ו/או הוצאות משפט ו/או ישפה מיד את החברה בגין כל סכום ששילמה עקב הנזק ו/או בגין כל הוצאה כספית אחרת.
  • החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיט.
  • בכל מקרה של תקלה, קלקול ו/או אי התאמה בתכשיט (להלן: “התקלה“) שנמסר לו, על הלקוח לדווח באופן מיידי ובכתב על כך לחברה באמצעות אתר החברה ובצירוף תמונת התכשיט עם התקלה הנטענת . בנוסף, יחזיר השוכר את התכשיט מיד לחברה, ולא יעבירו לתיקון אצל כל צד ג’ אלא אם קיבל אישור החברה לכך מראש ובכתב. פרט לבלאי הרגיל, יישא השוכר בכל הוצאות אחזקת התכשיט ותיקונו.
  • הלקוח יהא חייב להשיב את התכשיט לחברה עם סיום תקופת ההשכרה כשהוא תקין. ככל שהלקוח לא ישיב את התכשיט במועד תהיה החברה רשאית לחייב את כרטיס האשראי שלו במחירו המלא של התכשיט בתשלום אחד בהתאם למחירו של התכשיט המפורסם באתר החברה והכל בכפוף למתן התראה בכתב להשבת התכשיט תוך 7 ימים קלנדריים.

   

  • השכרת תכשיטים באתר החברה נעשה באמצעות רכישת מנוי בהתאם לחבילות המפורטות באתר בלבד.
  • אדם שרכש מנוי לאתר זכאי לקבל, בתקופת המנוי בלבד, תכשיטים ממלאי החברה בהתאם לסוג התכשיטים הכלולים במנוי שרכש.
  • ללקוח תינתן הזכות לעבור בין מסלולי המנויים ובתנאי ששילם את הפרש המחיר.
  • השכרה של מוצרים באתר החברה נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד. במקרה שהלקוח יבחר באיסוף עצמי תינתן לו האפשרות לשלם גם במזומן בכפוף להוראות חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע”ח-2018.
  • כחלק מתהליך הההשכרה, על הלקוח למסור את פרטיו האישיים כולל מספר תעודת זהות, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים, כתובת למשלוח ההזמנה, ופרטי כרטיס אשראי לחיוב. יודגש, כי בפרטי כרטיס האשראי והמידע האישי לא יעשה כל שימוש מעבר לביצוע הרכישה באתר זה.
  • אישור הזמנה של תכשיט אינו מחייב את החברה אשר שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה ו/או אישור הזמנה ו/או זכות רכישה על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן התראה מוקדמת, ללא צורך בנימוק החלטתה וללא צורך בהסכמת המזמין ובלבד שנמסר ללקוח על הביטול לפחות 24 שעות לפני מועד האספקה.