מדיניות משלוחים

 1. ביצוע הזמנות, תשלום, אספקת המוצרים ומשלוחים
  • יובהר כי החברה רשאית לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום ו/או את דרכי ביצוע ההזמנה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
  • אספקת המוצרים אשר נרכשו/הושכרו באתר ואשר התמורה המלאה בגינם שולמה יכול ותיעשה באמצעות שליח לכתובת אותה הקליד המזמין בעת ביצוע הרכישה בכפוף לאזורי המשלוח כפי שאלה יופיעו באתר מעת לעת או באמצעות איסוף עצמי בחנויות החברה.
  • החברה רשאית לשנות את דרכי האספקה ו/או את אזורי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
  • עם הזמנת המוצרים יחויב המשתמש בדמי משלוח בעלות אשר מופיעה באתר שהינם בנוסף לעלות ההזמנה הכוללת של המוצרים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
  • יובהר כי במידה ויחולו מיסים על המשלוח לרבות, אך לא רק, מיסי ייבוא או תשלומי מכס, המזמין יישא בעלויות מבלי שיהיו לו טענות נגד החברה בשל כך.
  • מבלי לגרוע מהאמור להלן, יובהר כי שירות המשלוחים ניתן על ידי צד שלישי אשר אינו בשליטת החברה ולא באחריותה. על כן החברה לא תהא אחראית בגין כל נזק אשר ייגרם על ידי כל גורם אשר יספק את שירות השליחים כמפורט לעיל, לרבות נזק הנובע מרשלנות.

מכיוון שמדובר בשירות שאיננו בשליטת החברה ולא באחריותה, ייתכנו עיכובים במועד האספקה עקב סיבות שאינן תלויות בחברה ואינן בשליטתה לרבות, אך לא רק, כוח עליון, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע (רעידת אדמה, שיטפון וכו’), מפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו’) ועיכובים הנובעים משביתות, ולמזמין לא יהיו טענות נגד החברה בשל עיכוב כאמור. יובהר כי לא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.

 • יובהר כי במידה ובעת אספקת המוצרים המזמין לא יאותר על ידי השליח חרף תיאום מראש, המוצר לא יסופק למזמין, והמזמין יצטרך לתאם עם שירות הלקוחות מועד חלופי לאספקת המוצרים. היה והמזמין יתאם משלוח נוסף, יחויב המזמין בדמי משלוח בשנית בנוסף לדמי המשלוח אשר שולמו על ידו על אף שהמוצרים לא סופקו לו.
 • על אף האמור בסעיף ‎7 לעיל ובהתאם למדיניות ושיקול דעתו של השליח, ייתכן והמזמין יהיה רשאי לאשר לשליח להשאיר את המוצרים במקום שבו המזמין אינו נמצא (לרבות, אך לא רק, בפתח דלת ביתו של המזמין, בבית עסק ו/או אצל מי מטעמו). עם זאת יובהר כי ככל והמזמין יאשר זאת, המזמין מסכים כי במקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או פגם ו/או אי התאמה בהזמנה, הרי שהחברה לא תהא אחראית בשל כך ולמזמין לא יהיו טענות נגד החברה בשל האמור ובמקרה של שכירות תכשיט הלקוח יהיה אחראי כלפי החברה והוא מאשר לה לפעול באמור בסעיף ‎11.4 להלן.
 • החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או מקורם במזמין, לרבות אך לא רק, קשיים ביצירת קשר עם המזמין. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבויות החברה לאספקת המוצר, ולא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.
 • אופן אריזת המוצרים ייעשה לפי שיקול דעתה של החברה, ולמזמין לא תהיה כל טענה נגד החברה בשל כך.
 • אספקת ההזמנה שבוצעה באתר הנה בכפוף לאישור ההזמנה בכתב ע”י החברה ובכפוף לקיומו של מנוי בתוקף.
 • החברה תהיה רשאית לגבות תשלום, נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, יובהר, כי דמי המשלוח עשויים להיות שונים ממוצר למוצר ומיישוב ליישוב, וייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בהתאם למשקלם ומיקום המזמין.
 • החברה עושה שימוש בשירותיו של צד שלישי לצורך שליחת התכשיט ללקוח (להלן: “חברת השליחויות“).
 • מובהר כי עלות המשלוח נקבעת על ידי חברת השליחויות בלבד בהתאם לשיקוליה.
 • דמי השליחות יגבו על ידי החברה בעת הזמנת התכשיט עבור חברת השליחויות.
 • עלות השליחות אינה כלולה בחיר המנוי והיא תתווסף לעלות המנוי.