מדיניות החזרות והחלפות

 1. מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים – השכרה
  • בכל מקרה בו הלקוח, מבקש ביטול מנוי, במסגרת המועדים הקבועים בחוק, ישיב מיד כל תכשיט המצוי בידיו כתנאי מוקדם להסכמת החברה לביטול המנוי כשהוא במצב תקין ובכפוף לבדיקת מצבו על ידי עובד החברה.
  • באם הלקוח מעוניין לבטל מנוי טרם מועד סיומו, יהיה על הלקוח ו/או הרוכש להחזיר כל תכשיט המצוי בידיו. החברה מתחייבת לזכות את הלקוח ו/או את הרוכש בהתאם לחוק, ובלבד וכל תכשיט המצוי בידיו הוחזר כשהוא שלם, תקין, נקי ובאריזה בה נמסר לו ללא כל פגם ו/או ו/או נזק ו/או וקלקול ו/או שימוש.

עם קבלת התכשיטים שהוחזרו אצל החברה ובכפוף לבדיקתה את מצב המוצרים בעת החזרתם ואישורה בנוגע לתקינותם.

החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה או 100 ₪, לפי הגבוה מבין השניים, כאשר שיעור דמי הביטול כוללים הוצאות משלוח ככל ויהיו. הוראות סעיף זה בעניין דמי ביטול לא יחולו על ביטול שנעשה מחמת פגם במוצר שהוזמן בהתאם להוראות חוק האחריות למוצרים פגומים, תש”ם-1980.

 • ככלל אין החזר כספי ולא תתאפשר ביטול עסקה/מנוי.
 • אין באמור כדי להפחית ו/או לגרוע מההוראות הקבועות בחוק הגנת הצרכן ו/או הוראות דין אחרות.

 

 1. מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים – מכירה
  • מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקאות של החברה הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ”א-1981, והמזמין רשאי לבטל את הזמנתו ו/או להחזיר את המוצרים שהגיעו אליו בכפוף להוראות שלהלן.
  • יובהר כבר עתה כי לא ניתן להחזיר מוצר אשר נעשה בו שימוש ולא ניתן להחזיר מוצר אשר יוצר במיוחד ובהתאמה אישית עבור המזמין זולת מקרים בהם מדובר במוצר פגום, והכל בכפוף להוראות הדין לרבות חוק האחריות למוצרים פגומים, תש”ם-1980.
  • שינוי או ביטול הזמנה על ידי המזמין יתאפשרו בהתאם לשיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות שלהלן.
  • עם קבלת הודעה על ביטול ההזמנה תחזיר החברה למזמין את כספו בגין ההזמנה, אולם תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים.
  • מזמין אשר מעוניין לשנות את הזמנתו באופן של הוספת מוצרים חדשים ישלם בעדם את המחיר הנקוב במועד שינוי ההזמנה ולא את המחיר שננקב במועד ההזמנה הראשונה.
  • ביטול עסקה והחזרת מוצרים בגינה יכול וייעשו תוך תקופה של עד 48 שעות ממועד קבלת ההזמנה זולת כאשר מדובר במוצרים אשר בכפוף לכל דין אינם ניתנים להחזרה ו/או ביטול. לצורך ביטול העסקה על המזמין ליצור קשר עם החברה ולהודיע על רצונו לבטל את העסקה. לאחר קבלת הודעת הביטול של המזמין וככל וזו תיעשה במועד האמור, תתאם החברה עם המזמין את דרך החזרת המוצר. יובהר כי באחריות המזמין לדאוג להחזרת המוצרים לחברה וכי החזרת המוצרים כאמור תיעשה על חשבון המזמין.
  • עם קבלת המוצרים שהוחזרו אצל החברה ובכפוף לבדיקתה את מצב המוצרים בעת החזרתם ואישורה בנוגע לתקינותם, תחזיר החברה למזמין את כספו בגין ההזמנה. החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה או 100 ₪, לפי הגבוה מבין השניים, כאשר שיעור דמי הביטול כוללים הוצאות משלוח ככל ויהיו.
  • החברה מדגישה כי על המזמין לבדוק כי המוצרים אשר קיבל לידיו תואמים את פרטי ההזמנה כפי שזו נעשתה על ידו. ככל וישנה אי התאמה בין המוצרים שהוזמנו למוצרים שהתקבלו בפועל (למשל הכמות שהתקבלה אינה תואמת את הכמות שהוזמנה), על המזמין להודיע לחברה תוך יום עסקים אחד על אי התאמה כאמור. ככל והמזמין לא הודיע לחברה במועד האמור, יראו את המזמין כמי שאישר כי קיימת התאמה בין ההזמנה למשלוח ולמזמין לא יהיו טענות נגד החברה בשל כך.